Sitemap    

Vedtægter

 
Vedtægter for foreningen Tvørabáturin, Ro- og Fritidsklub
 
som vedtaget på stiftelsesdagen den 7. april 1999, ændret den 26. marts. 2009, ændret den 9. marts 2011, ændret den 7. marts 2012, ændret den 6. marts 2014, den 26. marts 2015 og igen den 31. marts 2016.

 
§ 1. Navn, hjemsted og formål
 
Foreningens navn er Tvørabáturin, Ro- og Fritidsklub.
 
Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.
 
Foreningens adresse er Vesterhavsvej 9, Fiskerihavnen, Københavns Nordhavn, 2100 København Ø.
 
Foreningen er tilsluttet Dansk Forening for Rosport (DFR) og Dansk Kano og Kajak Forbund under Danmarks Idræts Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.
 
Foreningen har til formål at virke for at bevare og udbrede kendskabet og interessen for den traditionelle færøske robåd.
Endvidere har foreningen til formål, i det omfang det er muligt, at dyrke kano og kajakroning og anden rosport.
Dette skal gøres ved at deltage i opvisninger og kaproninger, ved at arrangere roture, fester og andre sociale begivenheder.

 
§ 2. Medlemsforhold
 
Stk. 1. Optagelse
Som aktive medlemmer kan optages personer, der viser interesse for roning med færøske både og kano- og kajakroning. Som aktivt medlem kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formålsparagraf. Det nye medlem betaler fuldt medlemskontingent.
 
Som passive medlemmer uden stemmeret kan optages personer, der viser interesse og ønsker at støtte foreningen.
 
Som ekstraordinære medlemmer uden stemmeret kan optages erhvervsvirksomheder og foreninger.
 
Bestyrelsen kan stoppe for tilgang af medlemmer, når pladsforholdene i klubhuset eller andet taler herfor.
 
Stk. 2. Æresmedlemmer
Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen med 5/6 majoritet af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen og andre medlemsmøder, dog uden stemmeret.
 
Stk. 3. Udmeldelse og eksklusion
Udmeldelse finder sted skriftligt til kassereren senest med 3 måneders varsel til regnskabsårets udgang.
 
Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem midlertidigt eller permanent (eksklusion), der ikke opfylder de af medlemskabet lydende forpligtelser, eller som handler til skade for foreningen. Beslutningen kan ankes til generalforsamlingen, der med 2/3 majoritet af de fremmødte træffer den endelige beslutning.
Medlemmer, der trods påkrav ikke betaler kontingent slettes dog uden videre fra det pågældende regnskabsårs udløb. Eksklusion eller slettelse på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelsen for det regnskabsår, i hvilket udelukkelsen finder sted.
 
I sager om udelukkelse har medlemmet krav om at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
 
I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen, som et særligt punkt.
 
Stk. 4. Medlemsrettigheder og pligter
Medlemmer er forpligtet til at overholde foreningens love og leve op til dens formålsbestemmelse.
Medlemmerne skal overholde det af bestyrelsen udarbejdede ordens- og roreglement.
Overtrædelse af disse reglementer kan medføre eksklusion i henhold til §2 stk. 3.
 
Stk. 5. Kontingent
Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår, der følger kalenderåret, af generalforsamlingen og indbetales en gang årligt, senest den 31. januar.
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.
Generalforsamlingen kan beslutte et særligt kontingent for unge under 18 år og uddannelsessøgende. Endvidere kan generalforsamlingen beslutte et særligt kontingent for optagelsessøgende foreninger, erhvervsdrivende virksomheder o. lign.
For passive medlemmer udgør kontingentet 50% af det ordinære medlemskontingent.
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

 
§ 3. Bestyrelsen
 
Stk. 1. Opgave og valg
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, valgt på generalforsamlingen for en 2 års periode.
Tre personer er på valg i ulige år og fire personer er på valg i lige år. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær, 3 ordinære medlemmer og en suppleant.
Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil. Det påhviler herunder bestyrelsen at føre tilsyn med de i foreningen ansatte personers virksomhed.
 
Stk. 2. Bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden.
 
Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives af formanden eller næstformanden og referenten. Disse referater skal gøres tilgængelige for medlemmerne
 
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig, når 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede, Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 
Stk. 3. Forretningsudvalg
Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg til at handle på bestyrelsens vegne i mindre sager, der ikke tåler udsættelse. Forretningsudvalgets dispositioner skal forelægges førstkommende bestyrelsesmøde til godkendelse.
 
Stk. 4. Lønnet arbejdskraft
Bestyrelsen kan i nødvendigt omfang antage lønnet arbejdskraft.

 
§ 4. Generalforsamlingen
 
Stk. 1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
 
Stk. 2. Tidspunkt og indkaldelse
 
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden l. april. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med tre ugers varsel ved særskilt skrivelse, e-mail til de enkelte medlemmer eller ved opslag i klubhuset og annoncering på en evt. hjemmeside.
 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom. Reglerne for indkaldelse og annoncering er som ved ordinær generalforsamling.
 
Stk. 3 Stemmeberettigede.
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance.
 
Stk. 4. Dagsorden på generalforsamlingen
Den årlige generalforsamling bliver indkaldt med følgende dagsorden:
 
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingentet (jf. §2, stk. 5)
6. Valg af bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt suppleanter
7. Valg af revisor samt suppleant
8. Eventuelt
 
Medlemmernes eventuelle forslag, der ønskes fremmet til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen og af bestyrelsen udsendes til medlemmerne 7 dage inden samme.
Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen, eller som er indkommet som anført, medmindre samtlige stemmeberettigede er til stede og tiltræder.
 
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af nærværende vedtægt. Hvert aktivt medlem har en stemme.
 
Afstemningerne skal finde sted skriftligt, såfremt blot et af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem, og således at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe en fuldmagt.
 
Over generalforsamlingen føres der beslutningsreferat, som underskrives af dirigenten og referenten. Disse referater skal gøres tilgængelige for medlemmerne.

 
§ 5. Regnskab og formue
 
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Kontingentet betales en gang årligt.
 
Før den ordinære generalforsamling skal regnskabet være revideret af en revisor, der vælges af medlemmerne. Han må dog ikke være medlem af bestyrelsen.
Den af generalforsamlingen valgte revisor kan til enhver tid forlange indsyn i foreningens regnskabsbilag og kassebeholdning og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.
 
Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger, fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling kan aflæses heri samt udarbejder foreningens årsregnskab.
 
Foreningens formue ud over, hvad der er nødvendigt til afholdelse af de løbende udgifter, skal – med mindre generalforsamlingen bestemmer andet - anbringes efter retningslinjer, som gælder for placeringen af umyndiges midler.

 
§ 6. Tegning og hæftelse
 
Foreningen tegnes af formanden.
 
Ved lånoptagelse kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.
 
Køb, salg eller pantsætning af foreningens ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.
 
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de for foreningen påhvilede forpligtelser.

 
§ 7. Vedtægtsændringer
 
Ændring af nærværende vedtægt, herunder fusion med andre foreninger, kan vedtages på enhver generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

 
§ 8. Opløsning
 
Foreningens opløsning kræves på en generalforsamling, der er indkaldt med dette ene punkt på dagordenen, med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.
Ved opløsning afgør generalforsamlingen, hvordan foreningens værdier skal fordeles til almennyttige formål for færinger i Danmark.

 
§ 9. Voldgift
 
Stridigheder om anvendelse af denne vedtægt afgøres ved voldgift.
Voldgiftsretten skal bestå af to voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger en, samt en af disse i fællesskab valgt opmand. Skulle voldgiftsmændene ikke kunne enes om valget af opmand, udpeges han af dommeren i den retskreds, hvori foreningen ligger. I øvrigt henvises til lov af den 24. juni 2005 om voldgift.

 
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 31. marts 2016

 
Martin Fjallstein - Dirigent               Heini Davidsen - Referent
 
Tvørabáturin Ro- og Fritidsklub | CVR: 33225776 | Vesterhavsvej 9A, DK-2150 Nordhavn  | Tvorabaturin1999@gmail.com