Sitemap    

Promille til søs

Ny regel til søs

Ny promillegrænse til søs i Danmark
Den 1. juli 2006 trådte nye regler om en promillegrænse til søs i Danmark i kraft.

Hvad er spiritussejlads?
De nye regler betyder, at der gælder en promillegrænse på 0,50 for al erhvervssejlads samt for sejlads med de største og de hurtigste fritidsfartøjer.

Reglerne gælder for:
- erhvervssejlads
- fritidsfartøjer med en længde på 15 meter eller derover
- speedbåde der kan plane
- vandscootere og lignende 

Herudover gælder et generelt forbud mod al sejlads, hvis man i øvrigt er så påvirket af alkohol eller rusmidler, at man er ude af stand til at føre fartøjet på fuldt betryggende måde.

Hvem gælder reglerne for?
Alle, som fører skib eller i øvrigt udfører arbejde om bord i en stilling af væsentlig betydning for sikkerheden, vil være omfattet af reglerne.

For erhvervssejlads betyder det, at hele driftsbesætningen (skibsfører, navigatører, maskinmestre og skibsassistenter) normalt vil være omfattet.

På passagerskibe vil inspektører, pursere og tjenere, som er udpeget til at varetage opgaver af væsentlig betydning for sikkerheden, tillige være omfattet.

Spiritusreglerne omfatter også personer, som ikke er på vagt, men som skal kunne træde til for at løse sikkerhedsmæssige opgaver, hvis det bliver nødvendigt.

Når et skib ligger i havn, vil hovedparten af besætningen ikke skulle kunne træde til hele tiden. Det betyder, at personer, som ikke har opgaver af væsentlig betydning for sikkerheden, mens skibet ligger i havn, ikke er omfattet af spiritusreglerne, når skibet er i havn.

Hvad sker der, hvis reglerne overtrædes?
Politiet kontrollerer overholdelsen af de nye regler og kan i den forbindelse lave stikprøvekontroller.

Overtrædelse af reglerne medfører både hårde straffe (meget høje bøder og fængsel) samt frakendelse af retten til sejlads.

Sejles eksempelvis med en promille på 1,00, vil bøden være en måneds nettoløn. Er promillen over 2,00, er straffen fængsel i 20 dage. Hertil kommer frakendelse af retten til sejlads.

Hvor kan jeg få mere at vide?
Du kan se loven - lov nr. 547 af 8. juni 2006 - på Retsinformations hjemmeside på adressen www.retsinfo.dk.

Tvørabáturin Ro- og Fritidsklub | CVR: 33225776 | Vesterhavsvej 9A, DK-2150 Nordhavn  | Tvorabaturin1999@gmail.com